1. Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij de huur van de vakantiewoningen Kashutuin kavel 12 en 36 te Curaçao.

2. Aangaan overeenkomst
Nadat een potentiële huurder zijn belangstelling heeft kenbaar gemaakt kan de verhuurder een optie afgeven. Deze optie duurt maximaal 5 dagen doch kan door de verhuurder éénmalig verlengd worden.
Na ontvangst door de verhuurder van een aanbetaling van 35 % van de huursom, met een minimum van € 250, is de boeking definitief.

3. Betaling
De betaling geschied in 2 termijnen.

De eerste termijn bedraagt 35 % van de huursom, binnen 5 dagen na boeking.

De tweede termijn van 65 % van de huursom vermeerderd met de borg dient 6 weken voor de aankomstdatum voldaan te zijn.

Indien de verschuldigde betalingen niet op tijd worden voldaan is de verhuurder bevoegd het contract te ontbinden en een huurcontract met nieuwe huurders af te sluiten.
Restitutie van het betaalde gedeelte van de huursom vindt bij overschrijding van genoemde termijnen niet plaats.

4. Borg
Bij betaling van de tweede termijn van de huursom dient tevens een borg gestort te worden. De borg bedraagt € 75 per persoon met een minimum van € 200 en een maximum van € 400 bij een verhuurperiode van 1 week. Voor volgende weken wordt de borg per week met 50 % verhoogd.
De borg dient ter vergoeding van eventuele schade en ter betaling van eventuele kosten van overschrijding van het energie- en watergebruik.
De borg wordt onder verrekening van eventuele extra kosten binnen 2 weken na vertrek op uw rekening teruggestort.

5. Aantal gasten
De huurder dient op het reserveringsformulier de namen, geboortedata en adressen van de gasten te vermelden. Andere personen mogen niet in de woning overnachten. Wijziging van de gasten is slechts na schriftelijke toestemming van de verhuurder toegestaan.
De woning mag door maximaal 8 personen gebruikt worden.

6. Aankomst en vertrek
De huurder dient zo spoedig mogelijk na de reservering het vluchtnummer en de vluchttijden van aankomst en vertrek door te geven aan de verhuurder.
Indien tijdens het verblijf de vertrektijd veranderd dient dit zo spoedig mogelijk door gegeven te worden aan de beheerder.
Bij aankomst en vertrek vindt de sleuteloverdracht plaats van/aan de beheerder. Hierbij wordt de woning geschouwd.
De aankomsttijd is vanaf 17.00 uur. Vertrek uiterlijk 12.00 uur tenzij anders is afgesproken.

7.Transfers
Vervallen per 14-01-18.

8. Annuleren (opzegging door de huurder)
De verhuurder dringt er bij huurder op aan een (doorlopende)annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij annulering tot 6 weken voor vertrek is 35 % van de huursom verschuldigd.
Bij annulering vanaf 6 weken voor aankomst is 100 % van de huursom verschuldigd.
In aanvulling op bovenstaande geldt:
Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd, zal de verhuurder proberen de woning in dezelfde periode opnieuw te verhuren. Indien de verhuurder de woning gedurende de gehele huurperiode opnieuw kan verhuren wordt de reeds betaalde huursom onder inhouding van € 150,00 administratiekosten terugbetaald. Indien herverhuur gedeeltelijk (qua periode of bezetting) lukt wordt de betaalde huursom terugbetaald onder inhouding van € 150,00, vermeerderd met de som van de huurprijs over de dagen dat herverhuur niet meer lukt.
Indien het de huurder lukt een andere huurder te vinden dan dient hij hiervoor toestemming van de verhuurder te verkrijgen en is € 75 administratiekosten verschuldigd. Indien u eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, vindt geen restitutie plaats.

9. Opzegging door de verhuurder
De verhuurder kan de huur slecht opzeggen bij teloorgang van de woning of dermate ernstige schade aan de woning dat een verblijf in de woning niet mogelijk is. De verhuurder dient voornoemde ten spoedigste schriftelijk aan huurder kenbaar te maken en dient het bedrag dat reeds betaald is binnen 7 dagen aan de huurder terug te storten.

10. Aansprakelijkheid verhuurder
De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
– Diefstal, schade of verlies tijdens de huurperiode van de woning;
– Ongevallen in en om de woning;
– Tijdelijke storingen aan apparatuur in en om de woning;
– Storingen in stroom of watervoorziening;
– Overmacht van welke aard dan ook;
– Kennelijke fouten gemaakt door de huurder van welke aard dan ook;
– Bouwactiviteiten buiten het gehuurde perceel

Indien het zwembad tijdelijk niet gebruikt kan worden vergoed de verhuurder en bedrag van € 5,00 per betalende gast per nacht gedurende deze periode.

11. Aansprakelijkheid huurder
De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor door hem aangebrachte schade aan de woning, het zwembad of aan de inboedel.

12. Kosten voor elektriciteit en water
Water en elektriciteit zijn duur op Curaçao. Normaal gebruik is in de huurprijs inbegrepen. In de prijstabel is de hoeveelheid elektriciteit en water opgenomen die als normaal wordt aanvaard. Boven dit gebruik dient wordt € 0,30 per KWh en € 9,00 per kub water in rekening gebracht.

13. Schoonmaak(kosten)
Bij aanvang van de huurperiode dient de verhuurder de woning schoon op te leveren. Dit wordt door de huurder met de beheerder gecontroleerd bij de overdacht van de sleutel.
Bij vertrek dient de woning bezemschoon te worden oplevert en dient er geen afwas meer te staan.
Tijdens zijn verblijf dient de huurder het huisvuil op de daartoe aangewezen dag aan de weg te zetten.
Bij aanvang van de huur zorgt de verhuurder dat enig toiletpapier, zeep en vuilniszakken aanwezig zijn. Tijdens het verblijf dient de huurder dit aan te vullen.
Tussentijds dient de huurder de woning (zelf) schoon te houden.

Per boeking wordt door ons € 45,00 schoonmaakkosten in rekening.

14. Bad- en linnengoed
De woning is voorzien van dekbedden. Per 7 nachten wordt een set bedlinnen verstrekt. Tevens is per week één badlaken per persoon beschikbaar. Badlakens mogen niet naar het strand worden meegenomen.
Keukenlinnen is in de woning aanwezig.

15. Feesten
Het is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan feesten te organiseren waarbij anderen dan gasten aanwezig zijn.

16. Roken
Het is niet toegestaan om in de woning te roken. Roken is in de tuin wel toegestaan. Let hierbij op voor brandgevaar.

17. Gebruik BBQ
Het is slechts toegestaan een BBQ buiten de woning (waaronder de voor en achterterrassen) te gebruiken. De gebruikte plek dient schoon achter gelaten te worden. Let hierbij op voor brandgevaar.

18. Burengerucht
De huurder dient zich als een goede buur te gedragen.
Na 21.30 uur is het niet toegestaan buiten muziek (af) te spelen.

19. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of gerezen naar aanleiding van de huurovereenkomst of de uitvoering daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.